Generalfoesamling indkaldelse

Generalforsamling | odsherredteater.dk

GENERALFORSAMLING

 Generalforsamling

 

20. august 2015  kl.19.00 

 

 

Sæsonen starter med generalforsamlingen i henhold til § 9 i vedtægterne.

dsc07868a_160_01

Aftenens program:

 

Generalforsamling i Teatersalen.

Herefter går vi i caféen hvor der kan nydes vin og snacks,

 

Årets brochure uddeles, Jette og Inge fortæller om sæsonens forestillinger.

Herefter fortæller Annie om sæsonens ud af huset oplevelser..

 

 

§ 9.

Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert fremmødt, betalende medlem i den sidst afviklede sæson.

Afstemningen sker mundtligt, medmindre én af de fremmødte, stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Før en skriftlig afstemning, vælges 2-3 stemmetællere.

Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. Der indkaldes til generalforsamling ved brev til medlemmerne og ved bekendtgørelse i en lokal ugeavis med 14 dages varsel.

Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår samt budget for den kommende sæson frenlægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen. b) fra medlemmerne.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Eventuelt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.