Bestyrelse og vedtægter

VEDTÆGT FOR TEATER OG MUSIK ODSHERRED

OPRETTET I HENHOLD TIL Lov nr. 519 af 21. juni 2005,

LOV OM TEATERVIRKSOMHED.

1.

Teaterforeningens navn er: Teater og Musik Odsherred

2.

Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål udelukkende er at give borgerne i Odsherred Kommune og nærmeste omegn et mangfoldigt professionelt teater- og scenekunsttilbud. Foreningen samarbejder med spillesteder i kommunen og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune.

Foreningen administrerer efter scenekunstlovens¬†bestemmelser i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriets udsendte bekendtg√łrelser herom.

Foreningens overskud må alene anvendes i overensstemmelse med ovennævnte formål.

3.

Foreningen fastlægger de rabatordninger, der skal være gældende. Der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater.

Ved fastl√¶ggelsen af rabatordning sikres rabat ved samlet k√łb af flere forestillinger.

Foreningen formidler at b√łrn og unge samt grupper, der sj√¶ldent kommer i teatret, f√•r teatertilbud.

Medlemskab kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Videresalg i erhvervsm√¶ssigt √łjemed er ikke tilladt.

Ved tegning af medlemskab betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

4.

Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den k√łber forestillinger af det producerende teater og oppeb√¶rer formidlingstilskud, indt√¶gter ved anden form for billetsalg og indt√¶gter i form af offentlige tilskud.

5.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

6

Foreningens bestyrelse best√•r af¬† 9 medlemmer og s√łges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale milj√ł.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år således, at 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i lige år. 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Odsherred Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.

7

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, n√¶stformand, kasserer og sekret√¶r og fasts√¶tter om forn√łdent sin forretningsorden.

Formand, n√¶stformand, kasserer og sekret√¶r udg√łr forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige drift, men har ingen beslutningskompetence i st√łrre sager. Udvalget forbereder sagerne til bestyrelsen og udarbejder dagsorden til bestyrelsesm√łderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Beslutningerne tr√¶ffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afg√łrende. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesm√łderne, dog uden stemmeret.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesm√łderne, som godkendes p√• det efterf√łlgende m√łde.

Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ans√¶tte l√łnnet medhj√¶lp i henhold til godkendt budget.

8

Teaterforeningens regnskabs√•r l√łber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskabet opstilles i henhold til årsregnskabsloven.

9.

Generalforsamlingen er teaterforeningens √łverste myndighed. Stemmeret p√• generalforsamlingen har ethvert registreret og fremm√łdt medlem.

Afstemningen sker mundtligt, medmindre √©n af de fremm√łdte, stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. F√łr en skriftlig afstemning, v√¶lges 2-3 stemmet√¶llere.

Alle beslutninger tr√¶ffes p√• generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Ordin√¶r generalforsamling afholdes hvert √•r inden udgangen af august m√•ned. Der indkaldes til generalforsamling via elektronisk post til medlemmerne og ved bekendtg√łrelse i en lokal ugeavis med 14 dages varsel.

Bestyrelsen fasts√¶tter m√łdested og -tid.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Regnskabet for den afviklede sæson fremlægges til godkendelse. Der orienteres om budgettet for den kommende sæson.

Indkomne forslag a) fra bestyrelsen. b) fra medlemmerne.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Eventuelt.

Forslag til behandling p√• generalforsamlingen skal v√¶re bestyrelsen i h√¶nde senest 8 dage f√łr generalforsamlingen. Ekstraordin√¶r generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, n√•r mindst 25 medlemmer frems√¶tter skriftlig beg√¶ring herom. En s√•dan generalforsamling skal afholdes inden en m√•ned fra beg√¶ringens modtagelse.

10.

Beslutninger om ændringer af vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, såfremt det forud har været på dagsordenen, og at medlemmerne dermed er gjort bekendt med det.

11.

Beslutninger om foreningens oph√¶velse kan kun tr√¶ffes, n√•r det sker p√• to p√• hinanden f√łlgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal p√• mindst 75¬†% af de fremm√łdte stemmeberettigede p√• f√łrste generalforsamling.

Ved 2. Generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.

Ved foreningens oph√łr eller oph√¶velse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens form√•l, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i Odsherred Kommune forinden udlodning kan finde sted.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27.august 2019

 

__________________________                     ________________________

Karen S√łrensen, dirigent¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Inge Risom-Jensen, formand