Generalforsamling 2019

Kære medlemmer i TOMO, Odsherred
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19
afholdes den årlige Generalforsamling i Teater og Musik, på Odsherred Teater i Nykøbing .
Vedhæftet er to bilag:  1) Dagsordenen, 2)  Ændringsforslag til Vedtægterne § 2.
OBS: I indkaldelsen til Generalforsamlingen via annoncen i Ugeavisen/ Odsherred er der desværre sket et par fejl. Men den korrekte dato, ugedag samt tidspunkt fremgår af Dagsordenen.
Årsrapport for sæson 2018 – 19 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra
kl.18

Dagsorden til generalforsamlingen:
Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning/formanden
3. Den færdige årsrapport for 2018 – 19 fremlægges til godkendelse
Orientering om budget for den kommende sæson 2019 -20
4. Indkomne forslag:

Fra Bestyrelsen i TOMO: Ændring af §2 i Vedtægt for Teater og Musik Odsherred -se bilag
Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2019
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Inge Risom – villig til genvalg
Annie Hass – villig til genvalg
Britta Skov – villig til genvalg
Jette Stranum – villig til genvalg
Steffen Larsen – villig til genvalg
Bjørn Nielsen (suppleant)
6. Evt.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas.

På bestyrelsens vegne
Inge Risom, formand

GENERALFORSAMLING
TEATER OG MUSIK ODSHERRED 2019
ÆNDRING AF § 2 I VEDTÆGTER / FORENINGEN TEATER OG MUSIK ODSHERRED:

NUVÆRENDE:
§ 2
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til Bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006. med senere ændringer og med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område.
Teaterforeningen supplerer det lokale teatertilbud med teaterforestillinger for børn og voksne uden for medlemstilbud

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.
Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for
teatret.
Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Odsherred kommune.
ÆNDRINGSFORSLAG:
§ 2.
Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål udelukkende er at give borgerne i
Odsherred Kommune og nærmeste omegn et mangfoldigt professionelt teater- og
scenekunsttilbud. Foreningen samarbejder med spillesteder i kommunen og Kultur- og
Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune.
Foreningen administrerer efter scenekunstlovens bestemmelser i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriets udsendte bekendtgørelser herom.
Foreningens overskud må alene anvendes i overensstemmelse med ovennævnte formål.

BEGRUNDELSE for ændringsforslaget:
Teater og Musik Odsherred ønsker med denne ændring at præcisere, at det arbejde foreningen laver udelukkende har et almennyttigt formål og at foreningen dermed opfylder de lovmæssige betingelser for fritagelse for selvangivelsespligt i henhold til skattelovens
§1, stk. 2, nr. 5.

Teater og Musik Odsherred
August 2019

 

Referat fra generalforsamlingen:

Stemmeberetttigede er fremmødte medlemmer. 33 medlemmer deltog.

 1. Valg af dirigent.

Karen Sørensen valgt

 1. Bestyrelsen aflægger beretning/formanden.

Formanden, Inge Risom, aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen gav et fint overblik af sæson 2018 – 19. Den kommende sæson blev også omtalt.

Formanden orienterede om, at Britta Skov har fået Arrangørernes pris på Aprilfestivalen.

Britta Skov orienterede om børneteatret og familieforestillingerne. Sæsonen 2018-19 var forløbet godt.

Begge beretninger blev enstemmigt vedtaget.

 1. Den færdige årsrapport for 2019-20 fremlægges til godkendelse.

Godkendt uden kommentarer.

Orientering om budget for den kommende sæson 2019-20

Budgettet fremlagt uden kommentarer.

 1. Indkomne forslag

Fra bestyrelsen i TOMO: ændring af §2 i Vedtægt for Teater og Musik Odsherred- se bilag.

Jette Stranum gennemgik bestyrelsens forslag. Godkendt.

 1.  Valg af bestyrelse og suppleanter.

Inge Risom –  villig til genvalg.      Genvalgt

Annie Hass –   villig til genvalg.      Genvalgt

Britta Skov –   villig til genvalg. Genvalgt

Jette Stranum – villig til genvalg. Genvalgt

Steffen Larsen – villig til genvalg. Genvalgt

Bjørn Nielsen (suppleant) Genvalgt

 1. Evt. Lars Simonsen opfordrede til at man benytter foreningens hjemmeside og Facebook.

Karen Sørensen modtog en erkendtlighed, som tak for hjælpen til gennemførelsen af generalforsamlingen.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas.

 Derefter gav Bente Eskelund et overblik over Dragsholms Revyens tilblivelse og udvikling. Hun sluttede med et af dette års numre fra revyen.

Refereret af

Annie Hass, bestyrelsesmedlem

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 + referat.

Generalforsamling tirsdag 28.august 2018 kl 19.00  på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S.

Årsrapport for sæson 2017 – 18 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra kl.18

 • Dagsorden til generalforsamlingen:
 • Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer.
 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsen aflægger beretning v/formanden
 • 3. Den færdige årsrapport fra 2017 – 18 fremlægges.
 • Orientering om budget for den kommende sæson 2018 -19
 • 4. Indkomne forslag.   (Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2018)
 • 5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
 • Bente Rothgardt – villig til genvalg
 • Bente Laursen – villig til genvalg
 • Bente Roholt- Hansen – villig til genvalg
 • Lene Gjerlufsen – genopstiller ikke
 • Lars Simonsen (suppleant)
 • 6. Evt.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og Odsherred Teater vil give en sma gsprøve på deres kommende repertoire.

På bestyrelsens vegne.                    Inge Risom, formand

REFERAT fra generalforsamlingen: 2018

Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer. 56 medlemmer deltog

 1. Valg af dirigent.

Karen Sørensen valgt.

Generalforsamling er lovlig indvarslet iflg. vedtægterne

 1. Bestyrelsen aflægger beretning v./ formanden

Beretning med orientering om sæson fremlagt. Britta Skov orienterede om Børneteatret og familieforestillingerne. Beretningerne blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

 1. Den færdige årsrapport for 2017 – 18 fremlægges til godkendelse. Godkendt uden kommentarer

Orientering om budget for den kommende sæson 2018 -19. Budgettet fremlagt uden kommentarer.

 1. Indkomne forslag: Ingen

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2018

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Bente Rothgardt – villig til genvalg. Genvalgt

Bente Laursen – villig til genvalg. Genvalgt

Bente Roholt- Hansen – villig til genvalg. Genvalgt

Lene Gjerlufsen – genopstiller ikke

Lars Simonsen (suppleant) Genvalgt

Birthe Remfeldt  blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem i TOMO

 1. Lene Gjerlufsen, netop udtrådt af bestyrelsen, modtog blomst samt tak og ros for flot bestyrelsesarbejde.

Karen Sørensen modtog en buket blomster, som tak for hjælp til gennemførelse af Generalforsamlingen.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og Odsherred Teater vil give en smagsprøve på deres kommende repertoire.

Odsherred Teater v/ Mei Oulund, Henrik Ipsen og Simon Vang Jensen indviede forsamlingen i deres forestilling – To halvgamle Mænd, som har premiere 10. januar 2019.

På bestyrelsens vegne

Inge Risom, formand