Nyt fra Børneteaterudvalget 2020/2021

Højby august 2020.

Børneteaterudvalget i Teater og Musik Odsherred er nu klar med børneteatersæson 2020/2021. Det bliver forhåbentligt nogle spændende, sjove samt lærerige og inspirerende forestillinger, som de 4318 skoleelever, børnehavebørn, vuggestuer og dagplejebørn samt deres voksne i Odsherred vil komme til at opleve

I denne sæson kommer 23 teatergrupper fra hele landet med et stort repertoire af teaterstykker. I alt 77 forestillinger, hvor ,Gazart, topper med 7 forestillinger af stykket ,Sneøjne, og 3 af styk ket,En hel er en halv og to kvarte. Herefter kommer ,Nørregaards Teater, med 8 forestilling fordelt 3 stykker og , Andersens Kuffert Teater, spiller 7 gange med stykket ,Trolde. De øvrige teatergrupper fremfører mellem 1 og 6 forestillinger

Billedmateriale til de forskellige forestillinger, kan man hente på teatrenes hjemmesider

Alle forestillinger spilles om formiddagene, børnehavebørn,dagplejebørn, vuggestuebørn og skolelever får glæde af en forestilling

Odsherred Kommune yder tilskud, børnene den måde får en gratis teateroplevelse

Børneteatersæsonen begynder den 21. september 2020 med forestillingen ,Fremtiden, af Teater 0, og afsluttes den 17. maj 2021 med Randers Teaters forestilling ,En heldig kartoffel

I de foregående sæsoner vistes der ekstra teaterstykker. Det er der ikke blevet plads til i denne sæson

Det bemærkes også at 18 af forestillingerne skulle være vist i sæson 19/20, men er blevet udsat til denne sæson grundet Cowid19

Familieforestillingerne har børneteaterudvalget sat plakaterne med 11 stykker. Her kan børn og deres voksne sammen komme i teater og en fælles oplevelse

Forestillingerne spilles søndage eftermiddage samt i skolernes efterårsferie og vinterferie

Spillestedet er ,Odsherred Teater, Algade 36 4500 Nykøbing Sj

I programmet med familieforestillinger findes omtale og tidspunkt for forestillingerne

Med venlig hilsen 

Britta Skov 

For yderligere oplysninger kan jeg kontaktes . 59303002 / 20876577

nielserik.skov@privat.dk 

Bestyrelse og vedtægter

VEDTÆGT FOR TEATER OG MUSIK ODSHERRED

OPRETTET I HENHOLD TIL Lov nr. 519 af 21. juni 2005,

LOV OM TEATERVIRKSOMHED.

1.

Teaterforeningens navn er: Teater og Musik Odsherred

2.

Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål udelukkende er at give borgerne i Odsherred Kommune og nærmeste omegn et mangfoldigt professionelt teater- og scenekunsttilbud. Foreningen samarbejder med spillesteder i kommunen og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune.

Foreningen administrerer efter scenekunstlovens bestemmelser i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriets udsendte bekendtgørelser herom.

Foreningens overskud må alene anvendes i overensstemmelse med ovennævnte formål.

3.

Foreningen fastlægger de rabatordninger, der skal være gældende. Der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater.

Ved fastlæggelsen af rabatordning sikres rabat ved samlet køb af flere forestillinger.

Foreningen formidler at børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret, får teatertilbud.

Medlemskab kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

Ved tegning af medlemskab betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

4.

Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af det producerende teater og oppebærer formidlingstilskud, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

5.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

6

Foreningens bestyrelse består af  9 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år således, at 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i lige år. 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Odsherred Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.

7

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige drift, men har ingen beslutningskompetence i større sager. Udvalget forbereder sagerne til bestyrelsen og udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne, som godkendes på det efterfølgende møde.

Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

8

Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskabet opstilles i henhold til årsregnskabsloven.

9.

Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert registreret og fremmødt medlem.

Afstemningen sker mundtligt, medmindre én af de fremmødte, stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Før en skriftlig afstemning, vælges 2-3 stemmetællere.

Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. Der indkaldes til generalforsamling via elektronisk post til medlemmerne og ved bekendtgørelse i en lokal ugeavis med 14 dages varsel. Medlemmer der ikke har afleveret mailadresse, modtager brev med indkaldelsen.

Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Regnskabet for den afviklede sæson fremlægges til godkendelse. Der orienteres om budgettet for den kommende sæson.

Indkomne forslag a) fra bestyrelsen. b) fra medlemmerne.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

10.

Beslutninger om ændringer af vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, såfremt det forud har været på dagsordenen, og at medlemmerne dermed er gjort bekendt med det.

11.

Beslutninger om foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling.

Ved 2. Generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i Odsherred Kommune forinden udlodning kan finde sted.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27.august 2019

 

__________________________                     ________________________

Karen Sørensen, dirigent                              Inge Risom-Jensen, formand

 

Vedrørende aflysninger i foråret 2020 ;(

Som konsekvens af regeringens anbefalinger af lukninger af diverse arrangementer har vi besluttet at aflyse resten af forårets  forestillinger.

Hvis du ønsker at få dine penge retur bedes du sende en mail til Odsteater@gmail.com med angivelse af:

 • antal billetter til hvilken pris
 • til hvilken forestilling ( vi har flere aflysninger)
 • navn på bestilleren
 • samt oplyse om det kontonummer som pengene skal overføres til.

Vi beder jer være lidt tålmodige med returneringen af pengene, da det kan tage nogen tid før vi kommer igennem alle tilbagebetalinger.

Med venlig hilsen

Inge Risom

Generalforsamling 2019

Kære medlemmer i TOMO, Odsherred
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19
afholdes den årlige Generalforsamling i Teater og Musik, på Odsherred Teater i Nykøbing .
Vedhæftet er to bilag:  1) Dagsordenen, 2)  Ændringsforslag til Vedtægterne § 2.
OBS: I indkaldelsen til Generalforsamlingen via annoncen i Ugeavisen/ Odsherred er der desværre sket et par fejl. Men den korrekte dato, ugedag samt tidspunkt fremgår af Dagsordenen.
Årsrapport for sæson 2018 – 19 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra
kl.18

Dagsorden til generalforsamlingen:
Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning/formanden
3. Den færdige årsrapport for 2018 – 19 fremlægges til godkendelse
Orientering om budget for den kommende sæson 2019 -20
4. Indkomne forslag:

Fra Bestyrelsen i TOMO: Ændring af §2 i Vedtægt for Teater og Musik Odsherred -se bilag
Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2019
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Inge Risom – villig til genvalg
Annie Hass – villig til genvalg
Britta Skov – villig til genvalg
Jette Stranum – villig til genvalg
Steffen Larsen – villig til genvalg
Bjørn Nielsen (suppleant)
6. Evt.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas.

På bestyrelsens vegne
Inge Risom, formand

GENERALFORSAMLING
TEATER OG MUSIK ODSHERRED 2019
ÆNDRING AF § 2 I VEDTÆGTER / FORENINGEN TEATER OG MUSIK ODSHERRED:

NUVÆRENDE:
§ 2
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til Bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006. med senere ændringer og med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område.
Teaterforeningen supplerer det lokale teatertilbud med teaterforestillinger for børn og voksne uden for medlemstilbud

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.
Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for
teatret.
Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Odsherred kommune.
ÆNDRINGSFORSLAG:
§ 2.
Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål udelukkende er at give borgerne i
Odsherred Kommune og nærmeste omegn et mangfoldigt professionelt teater- og
scenekunsttilbud. Foreningen samarbejder med spillesteder i kommunen og Kultur- og
Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune.
Foreningen administrerer efter scenekunstlovens bestemmelser i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriets udsendte bekendtgørelser herom.
Foreningens overskud må alene anvendes i overensstemmelse med ovennævnte formål.

BEGRUNDELSE for ændringsforslaget:
Teater og Musik Odsherred ønsker med denne ændring at præcisere, at det arbejde foreningen laver udelukkende har et almennyttigt formål og at foreningen dermed opfylder de lovmæssige betingelser for fritagelse for selvangivelsespligt i henhold til skattelovens
§1, stk. 2, nr. 5.

Teater og Musik Odsherred
August 2019

 

Referat fra generalforsamlingen:

Stemmeberetttigede er fremmødte medlemmer. 33 medlemmer deltog.

 1. Valg af dirigent.

Karen Sørensen valgt

 1. Bestyrelsen aflægger beretning/formanden.

Formanden, Inge Risom, aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen gav et fint overblik af sæson 2018 – 19. Den kommende sæson blev også omtalt.

Formanden orienterede om, at Britta Skov har fået Arrangørernes pris på Aprilfestivalen.

Britta Skov orienterede om børneteatret og familieforestillingerne. Sæsonen 2018-19 var forløbet godt.

Begge beretninger blev enstemmigt vedtaget.

 1. Den færdige årsrapport for 2019-20 fremlægges til godkendelse.

Godkendt uden kommentarer.

Orientering om budget for den kommende sæson 2019-20

Budgettet fremlagt uden kommentarer.

 1. Indkomne forslag

Fra bestyrelsen i TOMO: ændring af §2 i Vedtægt for Teater og Musik Odsherred- se bilag.

Jette Stranum gennemgik bestyrelsens forslag. Godkendt.

 1.  Valg af bestyrelse og suppleanter.

Inge Risom –  villig til genvalg.      Genvalgt

Annie Hass –   villig til genvalg.      Genvalgt

Britta Skov –   villig til genvalg. Genvalgt

Jette Stranum – villig til genvalg. Genvalgt

Steffen Larsen – villig til genvalg. Genvalgt

Bjørn Nielsen (suppleant) Genvalgt

 1. Evt. Lars Simonsen opfordrede til at man benytter foreningens hjemmeside og Facebook.

Karen Sørensen modtog en erkendtlighed, som tak for hjælpen til gennemførelsen af generalforsamlingen.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas.

 Derefter gav Bente Eskelund et overblik over Dragsholms Revyens tilblivelse og udvikling. Hun sluttede med et af dette års numre fra revyen.

Refereret af

Annie Hass, bestyrelsesmedlem

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 + referat.

Generalforsamling tirsdag 28.august 2018 kl 19.00  på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S.

Årsrapport for sæson 2017 – 18 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra kl.18

 • Dagsorden til generalforsamlingen:
 • Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer.
 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsen aflægger beretning v/formanden
 • 3. Den færdige årsrapport fra 2017 – 18 fremlægges.
 • Orientering om budget for den kommende sæson 2018 -19
 • 4. Indkomne forslag.   (Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2018)
 • 5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
 • Bente Rothgardt – villig til genvalg
 • Bente Laursen – villig til genvalg
 • Bente Roholt- Hansen – villig til genvalg
 • Lene Gjerlufsen – genopstiller ikke
 • Lars Simonsen (suppleant)
 • 6. Evt.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og Odsherred Teater vil give en sma gsprøve på deres kommende repertoire.

På bestyrelsens vegne.                    Inge Risom, formand

REFERAT fra generalforsamlingen: 2018

Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer. 56 medlemmer deltog

 1. Valg af dirigent.

Karen Sørensen valgt.

Generalforsamling er lovlig indvarslet iflg. vedtægterne

 1. Bestyrelsen aflægger beretning v./ formanden

Beretning med orientering om sæson fremlagt. Britta Skov orienterede om Børneteatret og familieforestillingerne. Beretningerne blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

 1. Den færdige årsrapport for 2017 – 18 fremlægges til godkendelse. Godkendt uden kommentarer

Orientering om budget for den kommende sæson 2018 -19. Budgettet fremlagt uden kommentarer.

 1. Indkomne forslag: Ingen

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2018

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Bente Rothgardt – villig til genvalg. Genvalgt

Bente Laursen – villig til genvalg. Genvalgt

Bente Roholt- Hansen – villig til genvalg. Genvalgt

Lene Gjerlufsen – genopstiller ikke

Lars Simonsen (suppleant) Genvalgt

Birthe Remfeldt  blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem i TOMO

 1. Lene Gjerlufsen, netop udtrådt af bestyrelsen, modtog blomst samt tak og ros for flot bestyrelsesarbejde.

Karen Sørensen modtog en buket blomster, som tak for hjælp til gennemførelse af Generalforsamlingen.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og Odsherred Teater vil give en smagsprøve på deres kommende repertoire.

Odsherred Teater v/ Mei Oulund, Henrik Ipsen og Simon Vang Jensen indviede forsamlingen i deres forestilling – To halvgamle Mænd, som har premiere 10. januar 2019.

På bestyrelsens vegne

Inge Risom, formand