Generalforsamling Teater og Musik Odsherred Tirsdag 23. august 2022 kl. 19

Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S

Årsrapport for sæson 2021 – 22 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra kl.18

Dagsorden til generalforsamlingen:
Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer fra sæson 2021- 22 og 2022-23
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning v/ formanden
3. Den færdige årsrapport for 2021 – 22 fremlægges til godkendelse
Orientering om budget for den kommende sæson 2022 -23
4. Indkomne forslag:
Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 16.august 2022
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 2- årig periode:
Bestyrelsen foreslår flg. kandidater til bestyrelsen:
Birte Remfeldt
Lars Simonsen
Malene Møller
Malene Rothgardt
Og til suppleant:
Bente Rothgardt
6. Evt
På bestyrelsens vegne
Inge Risom, formand

Inden selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på lidt at drikke